به پیوست متن نامه مذکور با شماره 1337 مورخ 1392/02/21 تقدیم می گردد.

تصویر نامه در ادامه مطلب

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران