متن اصلی نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 92/36776 مورخ 1392/02/14 به پیوست تقدیم می گردد.

تصویر نامه در ادامه مطلب

قابل توجه همکاران خواهد بود که این موضوع و همکاری گفته شده ، نیازمند هماهنگی قبلی دفاتر با ادارات کل ثبت استانها خواهد بود و بدون اخذ مجوز و هماهنگی گفته شده ، از ارائه هرگونه آمار و اطلاعات خودداری نموده ، در صورت لزوم نماینده بانک مرکزی را به اداره کل ثبت استان هدایت فرمایند

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران


دفاتر اسنادرسمی با نمایندگان بانک مرکزی همکاری کنند