نامه ریاست محترم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تائید مراتب بی اعتبار بودن تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر مصوب  1317 و همچنین تائید مجدد بند 3 از رای وحدت رویه شماره 13/519 – و-ر  مورخ 1380/2/11 کانون مبنی بر محاسبه حق التحریر اسناد با ماخذ قراردادن مبلغ مندرج در سند ، به همراه کلیه ضمائم با دو فرمت pdf بصورت یک فایل و همچنین jpg بصورت 8 عکس، جهت اطلاع در صندوق پستی اعضا قرار گرفت.

منبع : روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

برای دریافت اطلاعات بیشتر به صندوق پستی خود در سایت کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه کنید.