شماره دادنامه : 267
موضوع رأی : ابطال اصلاح ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/9/1387

رای هیات عمومی :
  • مطابق مادۀ 7 " قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385،" آیین‎نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که مادۀ 9 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و مادۀ 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود

برای مشاهده رای مذکور اینجا کلیک کنید. نسخه قابل چاپ
-----
شماره دادنامه : 488- 487-486-485

موضوع رأی : عدم ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره 21296/ت/37899ک-27/12/1386 وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده 1 و عدم حذف عبارت (حریم شهر )از ماده 4 و عدم ابطال تبصره 1 ماده 4 آیین نامه مذکور و حذف عبارت محل مربوط از قسمت پایانی ماده 6 آیین نامه مذکور.

رای هیات عمومی : 
  • حذف کلمه وصیت از ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک- 27/12/1386 وزرای عضو کمسیون لوایح :  با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
  • ابطال ماده 3 همان آیین نامه : با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
  • حذف عبارت « حریم شهر» از ماده 4 همان آیین نامه  : با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
  • ابطال تبصره 1 ماده 4 همان آیین نامه : با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
  • حذف عبارت « محل مربوط» از قسمت پایانی ماده 6 همان آیین نامه : نظر بـه ایـن کـه قانـونگذار در بنـد ج مـاده یک قـانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمی مصوب 24/5/1385، تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصول مطالبات بیمه ای و مالیاتی به ادارات تامین اجتماعی و مالیاتی تعیین نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده 6 آیین نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که: « دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند» خلاف قانون پیش گفته است و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

برای مشاهده رای مذکور اینجا کلیک کنید. نسخه قابل چاپ
 
منبع : کانون سردفتران و دفتریاران ، دیوان عدالت اداری