برگرفته از ایمیل جناب آقای سیروس :

92/69921

1392/04/17

ندارد

صورتجلسه مورخ 25/3/92 شورای هماهنگی امور حقوقی 

سی و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی در خصوص 2 موضوع از دستور جلسه 51217/92-20/3/92 در ساعت 10 صبح روز 25/3/92 با حضور جناب آقایان بکائیان ، انجم شعاع ، گرامی ، ادب ، وحیدنیا به نمایندگی از مدیر کل امور اسناد و سردفتران ، رعنایی به نمایندگی از مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و مرادی تشکیل و به شرخ ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 

موضوع اول:

بررسی درج قیمت واقعی املاک در اسناد معاملات اموال غیرمنقول در رابطه با حق التحریر قطعی غیرمنقول ، موضوع تبصره الحاقی به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و پیشنهاد اداره کل امور املاک در نامه شماره 46403/92-12/3/92 مبنی بر این که : در صورت امکان و اعلام موافقت ریاست محترم قوه قضاییه تعرفه مندرج در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به صورت فوق العاده بررسی مجدد گردد ، در غیر این صورت تا تصویب قانون جدید قیمت واقعی مبنای حق التحریر قرار گیرد منوط به این که حداکثر مبالغ دریافتی بابت حق التحریر در هر سند قطعی غیرمنقول از یکصد میلیون رایل تجاوز ننماید.

نظریه شورا:

در ادامه مطلب

 

موضوع دوم:

رفع ابهام در نحوه ثبت موسسات غیرتجاری و لزوم اخذ مجوز از مراجع ذیربط در زمان تغییرات بعدی موسسات غیرتجاری

نظریه شورا:

طبق نظر اعضای شورا با توجه به صراحت بند ه ماده 6 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 با اصلاحات بعدی در هنگام ثبت اولبه موسسات غیرتجاری ، اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای موسسات مذکور ضروری است. لیکن در زمان تغییرات بعدی موسسات غیرتجاری بنا به ماده 25 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد به شماره 27862/ت/31281-8/5/84 مصوب هیات محترم دولت ، اخذ مجوز از سازمانهای مردم نهاد لازم بوده که بایستی توسط موسسه متقاضی اخذ و در زمان ثبت تغییرات به ضمیمه مدارک به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

 

محمدحسن بکائیان - معاون امور املاک

محمدمهدی انجم شعاع - معاون امور اسناد

ماشاا... گرامی - مدیر کل اداره کل امور املاک

مرتضی ادب - مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

جمشید وحیدنیا - کارشناس مسئول اداره کل امور اسناد و سردفتران به نمایندگی از مدیر کل امور اسناد و سردفتران

محمد حسن رعنایی - معاون دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات به نمایندگی از مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

عبدالرضا مرادی - دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی و مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل