برگفته از ایمیل جناب آقای سیروس

"

طرح اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی

طرح مالیات بر حق الزحمه در بودجه

"