در تاریخ بیست و ششم شهریور سال یکهزار و سیصد و نود و دو ، در این دفتر سندی ثبت نگردید ! 

 

این هم از کانون :

بدون شرح !