به نقل از ایمیل جناب آقای سیروس :

 

همکاران گرامی باسلام واحترام

حسب تعهد اخلاقی به قاعده لزوم ارائه گزارش دوره ای عملکرد اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به همکاران و نظر به اینکه بیش از شش ماه از تاریخ عضویت اینجانب در واحد درمان کانون می گذرد و از آنجا که هر پیشنهاد یا طرحی که درخصوص  بهبود وضعیت واحد درمان و بیمه همکاران در سراسر کشور داشتم مورد موافقت هیات مدیره کانون قرار نگرفت یا اگر مورد تصویب قرار گرفت در مدت کوتاهی و در طی یک یا دو جلسه بعد با اجرای آن مخالفت شد و علیرغم اینکه مشکل قانونی که در خصوص واگذاری امور بیمه و درمان به استانها که در سمینار مورخ 92/2/26 اصفهان مطرح شده بود باتدوین و پیشنهاد آیین نامه جدید بیمه و بازنشستگی توسط کمیسیون پژوهش کانون که سرپرستی آن به اینجانب محول گردیده مرتفع گردید و درتاریخ 92/5/7 آیین نامه مذکور جهت تایید نهایی تقدیم هیات مدیره گردید لکن باگذشت 3 ماه از اعلام نظر اعضای محترم هیات مدیره خبری نشده است لهذا چون بیش از این طرح یا ایده ای بلد نیستم و توان اینجانب ، بیش از اقدامات انجام شده و ابتر مانده مذکور نمی باشد و لذا حضور خود در واحد درمان کانون را بی نتیجه ارزیابی میکنم (علیرغم اینکه با وجود کاهش تعداد پرسنل واحد درمان در این ایام ، آماررسیدگی به پرونده های درمانی از 250 فقره در اردیبهشت 92 به بیش از 800 فقره در شهریور 92 ارتقا یافته است). بهرروی در روز شنبه 92/8/4 از مسئولیت مدیریت دفتر اداری ، مالی و رفاهی کانون استعفا نمودم که فقط بامنفک شدن واحد درمان از مدیریت مذکور موافقت گردید (با توضیح این که قبلا واحد انفورماتیک کانون نیز از این دفتر منفک شد و هنوز مدیر دفتری برای آن تا این تاریخ تعیین نشده است) لذا ضمن آرزوی توفیق برای آقای محمد گودرزی مسئول جدید واحد درمان کانون ، به استحضار همکاران گرامی میرسانم که منبعد درخصوص واحد درمان و ارائه هرگونه نظر یا طرح  با ایشان تماس حاصل فرمایید.

ومن ا...التوفیق

احمدعلی سیروس