به نقل از "جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی"

پیرو بخشنامه شماره 51827/2/104 مورخ 29/7/92 ریاست محترم ثبت تبریز و اطلاعیه قبلی در مورد  نحوه فک رهن و فسخ اسناد که موجب بروز مشکل و عدم عملکرد یکسان از سوی دفاتر محترم سطح استان گردیده بود ، صبح روز یکشنبه مورخ 5/8/92 رئیس جامعه جلسات جداگانه ای با مدیرکل محترم ثبت استان جناب آقای به پائی و ریاست محترم ثبت تبریز جناب آقای گلشنی برگزار و جهت حل مشکل مذکور تصمیمات مقتضی به شرح ذیل اتخاذ و مقرر گردید بخشنامه اصلاحی صادر و ابلاغ گردد.

1= با توجه به اینکه سابقه اسناد ثبت شده قبل از تاریخ 92/6/26  در سامانه موجود نبوده و ارسال فسخ نامه این اسناد از طریق سامانه موجب بروز مشکل  میگردد ، لذا تا اطلاع ثانوی فک رهن و فسخ اسنادی که قبل از اجرای ثبت آنی (92/6/26) تنظیم و ثبت گردیده اند ، کما فی السابق بصورت فیزیکی و در فسخ نامه های سابق انجام و به اداره ثبت مربوطه (ولو از طریق پست) ارسال گردد.

2= فک رهن اسنادی که بعد از تاریخ 92/6/26 (از طریق ثبت آنی) ثبت گردیده اند بدین صورت خواهد بود که

الف= بعد از ورود به سامانه در کادر سربرگ تائید سند و قسمت اطلاعات ثبت در دفتر، مشخصات ( صفحه ، دفتر جلد، دفتر اسناد رسمی، تحت شماره ، مورخ ) سند رهنی یا سند مورد فسخ ( سندی که قبلا ثبت گردیده ) را وارد نمائید.

ب= در قسمتهای مربوطه مشخصات طرفین و مورد رهن و متن فک رهن را وارد نموده بعد از اخذ شناسه یکتا پرینت آنرا دریافت نمائید.

ج= برگه پرینت گرفته شده به امضای سردفتر و دفتریار رسیده و مورد فک رهن در ستون ملاحظات سند رهنی با قید شناسه یکتای اخذ شده توضیح داده شود . با توضیح اینکه در اینمورد امضای طرفین ذیل برگه فک رهن لازم نبوده و حق الثبت (5000 ریال) نیز اخذ نمیگردد و  فسخ نامه یا برگه پرینت گرفته شده به ادارات ثبت ارسال نمیشود.

3= فسخ اسنادی که بعد از تاریخ 92/6/26 (از طریق ثبت آنی) ثبت گردیده اند بدین صورت خواهد بود که

الف= بعد از ورود به سامانه کلیه مشخصات یک سند جدید را وارد و بعد از اخذ شناسه یکتا ، پرینت گرفته و وارد دفتر نمائید و بعد از امضای مفاسخ و متفاسخ ثبت نهائی نمائید.

ب= مورد فسخ را در ستون ملاحظات سند فسخ شده اخبار نمائید .

ج= در اینمورد وصول 5000 ریال حق الثبت ضروری است و ارسال فسخ نامه به ادارات ثبت مربوطه لازم نیست.

منبع : جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

بخشنامه شماره 51827/2/104 ثبت تبریز و اطلاعیه های قبلی در ادامه مطلب


در روزهای اخیر همکاران محترم دفاتر سطح تبریز اطلاع دادند اداره محترم ثبت تبریز تعداد معتنابهی از فسخ نامه هائی را که در روزهای گذشته و خصوصا در ایامی که ورود به سامانه ثبت غیر ممکن بود و طبق دستور و توافق با مسئولین محترم ثبت بصورت فیزیکی طبق روال قبلی ارسال گردیده بود را به دفاتر مربوطه عودت میدهند تا از طریق سامانه ارسال گردد .

لذا با انجام مذاکرات لازم با ریاست محترم ثبت تبریز در مورخ 92/7/29 مقرر گردید کلیه فسخ نامه های مذکور مجددا به ثبت تبریز تحویل و نحوه انجام فک رهن و فسخ اسناد من بعد بشرح بخشنامه ذیل انجام گیرد.

تاریخ: 92/7/29

شماره: 51827/2/104

جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجانشرقی

پیرو بخشنامه شماره 47920/104 از تاریخ 1392/7/30 کلیه اوراق مالکیتی که جهت فسخ یا فک رهن به دفاتر مراجعه می نمایند قبل از هر گونه اقدام نیاز به استاندارد سازی مطابق دستورالعمل فوق الاشاره خواهد داشت . لذا دفاتر اسناد رسمی قبل از استاندارد سازی اقدامی به عمل نیاورند .

توضیحا از تاریخ فوق الذکر هر گونه فک رهن و فسخ سند از طریق سامانه ( الکترونیکی) انجام خواهد گرفت .

رئیس ثبت تبریز

مصطفی گلشنی

 

توضیح و بروز رسانی :

با توجه به عدم شفافیت لازم در دستورالعمل صادره از سوی سازمان محترم ثبت و  عملکرد متفاوت همکاران در مورد فک رهن و فسخ اسناد از طریق سامانه مذکور  جلسه  اعضای هیئت مدیره جامعه در روز شنبه مورخ 92/8/4 ساعت 8 صبح در محل ثبت استان با حضور آقای به پائی مدیر کل محترم ثبت استان برگزار گردید و با طرح موضوع مقرر گردید تعداد چند فقره از اسناد موجود در دفاتر 5 و 44 تبریز از طریق سامانه فک رهن گردد و در صورت اجرای صحیح آنها در سامانه  و دسترسی بخشهای املاک مربوطه به فک رهن و فسخ اسناد مذکور روز یکشنبه مورخ 92/8/5 بصورت قطعی تعیین تکلیف گردد . 

لذا از کلیه همکاران محترم درخواست میشود تا روز یکشنبه مورخ 92/8/5 و تعیین تکلیف قطعی نحوه فک رهن و فسخ اسناد ( اعم از اسنادی که قبل از اجرای ثبت آنی ثبت گردیده یا اسنادی که  بعد از تاریخ 26 شهریورماه ثبت گردیده اند) منتظر اطلاعیه بعدی و صدور دستور اداره کل محترم باشند.

منبع : جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی