همکار گرامی،

به پیوست نامه سازمان ثبت در خصوص ارسال آمار ماهانه بشماره 101/92/114130 مورخ 1392/08/20 به همراه پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران در همین خصوص بشماره 10681 مورخ 1392/09/11 تقدیم میگردد.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر نامه در ادامه مطلب