همکار گرامی

به پیوست نامه به شماره 92/154801 مورخ 1392/09/09 درخصوص مصوبات کارگروه ثبت الکترونیک اسناد تقدیم میگردد.

 منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

 

سئوالات و پاسخ های مطروحه در خصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد

1- در مواردیکه شناسه یکتا اخذ شده ، ولی سند به امضای متعاقدین نرسیده است ، آیا انجام تغییرات یا اصلاحات در سند امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ: در این حالت سردفتر می تواند با بی اثر کردن شناسه یکتا و تهیه کپی الکترونیک همان سند ، تغییرات و اصلاحات لازم را در سامانه انجام دهد و در ثبت دفتر نیز مطابق آخرین وضعیت سند الکترونیک ، توضیحات مورد نظر را درج و شناسه یکتای جدید اخذ نماید. در این صورت نیاز به ابطال یا مسدود کردن ثبت سند در دفتر جاری نیست و دفتر با اضافه کردن توضیحات لازم به امضای متعاقدین می رسد و نسخه چاپ شده سند الکترونیک نیز با مندرجات و شناسه جدید ، هم زمان با دفتر امضاء خواهد شد. در هر حال طبق تبصره ماده 2 دستورالعمل ، ویرایش سند الکترونیک دارای شناسه ، از نظر مقررات ممنوع است.

 

2- در رابطه با امور تبعی موضوع ماده (1) دستورالعمل سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبصره ذیل آن:

الف: آیا بایستی برای امور مذکور صفحه و شماره جداگانه ای در دفتر در نظر گرفت یا در ستون ملاحظات سند قبلی قید نمود؟

پاسخ: امور تبعی در ملاحظات دفتر درج می شود و به امضای اصحاب سند می رسد و در سامانه ، در قسمت سایر امور تبعی ثبت می گردد و پس از تصدیق ، پرینت نهایی اخذ و به اصحاب سند تحویل می گردد.

 

ب: آیا می توان اسنادی را که قبل از اجرائی شدن ثبت آنی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردیده ، امور تبعی آنرا به روش سابق عمل نمود؟

پاسخ: با توجه به ماده یک دستورالعمل ثبت آنی و به منظور ارائه یکسان امور تبعی تمام موارد بایستی از طریق سامانه عمل شود.

 

ج: با توجه به این که در حال حاضر امور تبعی در سامانه وارد می گردد آیا نسبت به آن حق الثبت اخذ می گردد؟

پاسخ: در مواردی که نسبت به امور تبعی سند تنظیم می شود ، حق الثبت اخذ می گردد.

 

3- با توجه به این که دفتر اتومبیل دفتر چاپی است و امکان درج سند عیناً در دفتر مذکور امکانپذیر نیست ، دفاتر اسناد رسمی اسناد اتومبیل را در دفتر جاری ثبت نمایند یا خیر؟

پاسخ: در صورتیکه دفتر چاپی با سند صادره منطبق نباشد ، سردفتر مکلف است آنرا در دفتر جاری ثبت نماید.

 

4- در صورتی که اسامی برخی خودروها در لیست خودروهای موجود در سامانه تعریف نشده باشد تکلیف و نحوه اقدام چگونه است؟

پاسخ: در صورتی که خودرو در لیست مذکور نباشد دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات خودرو یاد شده را در سامانه وارد و هزینه های قانونی مربوط را طبق ضوابط تعیین و در محل مربوطه درج نمایند.

 

5- سند انتقال اجرایی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به چه نحو تنظیم می گردد؟

پاسخ: سردفتر ابتدا نوع سند (بیع ، صلح و ...) را تعیین و سپس در پاسخ به پرسش سامانه ، انتقال اجرایی بودن سند را انتخاب می نماید و اقلام اطلاعات سند مذکور را مطابق فرم های موجود در سامانه تکمیل و نسبت به تظیم سند اقدام می نماید.

 

تصویر نامه در ادامه مطلب