برگرفته از ایمیل جناب آقای سیروس:

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی ، به شماره 92/198051 مورخ 1392/11/21

برای مشاهده دستورالعمل ، ادامه مطلب را مطالعه کنید.