منبع: روزنامه همشهری

جهت امضاء کافیست به آدرس زیر رفته و سپس در قسمت Sign this Petition اطلاعات خود را وارد نمایید. 

http://www.petitions24.com/signatures/free_iranian_soldiers