دفاتر اسناد رسمی ملزم شدند به ازای صدور هر سند الکترونیک در سال 1393 مبلغ 50 هزار ریال از متقاضیان دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب بند "ح" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 دفاتر اسنادرسمی مکلف شده اند تا از تاریخ 1393/1/5 به ازای صدور هر سند الکترونیک، بدون استثناء مبلغ مقطوع 50 هزار ریال علاوه بر حق الثبت همان سند را از متقاضی دریافت نمایند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر بخشنامه و دستورالعمل مربوطه در ادامه مطلب


بخشنامه

 

دستورالعمل