طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی [نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی]

ادامه مطلب را مطالعه کنید

منبع : خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اعلام وصول طرح یک شوری ، طرح مذکور


صفحه 1

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 9

صفحه 10

صفحه 11

صفحه 12