میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت
علی بن ابیطالب (ع) مبارک باد