1393/3/12

خطا در ارتباط با سازمان ثبت احوال

بر اساس پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال اطلاعات شخص معتبر است اما این شخص در قید حیات نیست

 

در همین خصوص مطالعه کنید:

 

نظرات مربوط به این موضوع که در پست های دیگر ارسال شده بود ، در کمال امانتداری ، به نظرات این پست منتقل شد من هنوز زنده ام

خدایا شکرت که یه فرصت دیگه بهم دادی

سامانه ازت ممنونم که منو نکشتی