قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

طبق اعلام معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارایه فهرست صورت معاملات مربوط به موضوع ماده 169 مکرر سال های 91، 92 و سه ماهه اول 93 تا پایان شهریور ماه برای آخرین بار تمدید شد و به صورت مجدد تمدید نخواهد شد.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور
 
راهنمای تصویری ارسال آنلاین صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م