به نقل از ایمیل جناب آقای سیروس:

پیشنهاد آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهیه شده توسط کارگروه تهیه آیین نامه بیمه و بازنشستگی با نظارت آقای احمدعلی قاسمی سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 299 تهران و عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران.

ادامه مطلب را مطالعه کنید