نمایندگان دفتریاران در کانون سردفتران و دفتریاران به رای وحدت رویه ای که اخیراً منتشر شد ، اعتراض کردند.

متن نامه آقایان سعید منشی و کیوان دارایی ، از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را در ادامه مطلب مطالعه کنید