شیوه نامه تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات اعلام شد.

شیوه نامه تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات

پیرو دستورالعمل شماره 92/107626 مورخ 1392/06/23 موضوع "نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)" و با توجه به تکالیف قانونی مقرر در مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک و به منظور تحقق بند "و" ماده 46 و  بند "م" ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد و در جهت تکمیل فرایند ثبت الکترونیک اسناد ، نظر به اینکه سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی قابلیت تنظیم خودکار خلاصه معاملات اراضی و املاک و ارسال بر خط آن را به واحدهای ثبتی پیدا نموده است ؛ لذا واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

دستورالعمل بهره برداری از نسخه جدید (ارسال خودکار خلاصه معامله) را از اینجا دریافت کنید.

متن بخشنامه و راهنما در ادامه مطلب


----------