ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها

سلام علیکم

در اجرای تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور که مقرر می دارد " به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی ، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال اخذ و بحساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. " با عنایت به نامه شماره 55/591 مورخ 94/1/9 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور مبنی بر افتتاح حساب متمرکز سیبا به شماره 2171329024008 تحت عنوان " رابط تمرکز وجوه درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات " به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزد شعبه ثبت کل کد (301) در مرکز و پیرو رونوشت نامه شماره 94/630 مورخ 94/1/10 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها دستور فرمائید ، ضمن هماهنگی با نمایندگی خزانه در آن استان به قید فوریت نسبت به افتتاح حساب رابط استانی با عنوان فوق اقدام و شماره حساب مفتوحه را جهت بروز رسانی نرم افزار سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی (pos) به ذیحسابی و دفتر برنامه و بودجه سازمان اعلام تا تمهیدات لازم جهت اجرایی نمودن تبصره مذکور صورت پذیرد.

مقتضی است کمافی السابق نسبت به وصول یکصدهزار (100000) ریال تعرفه مصوب موضوع ردیف درآمدی 160138 و واریز آن بحساب ذیربط اقدام و علاوه بر آن تا زمان بروز رسانی نرم افزاری سیستم پرداخت الکترونیکی مطابق شماره حساب آن استان ، تعرفه موضوع تبصره 21 قانون بودجه سال جاری (مبلغ 300000 ریال در مناطق شهری و مبلغ 100000 ریال در مناطق روستایی) را از طریق گزینه فعال شده بر روی (pos) منصوبه در دفترخانه اخذ و واریز نمائید. کنترل و ارسال آمار درآمدهای مذکور تا زمان فراهم شدن امکان گزارش گیری سیستمی ، مورد تاکید می باشد.

سهراب عزیزاللهی

معاون توسعه مدیریت و منابع

منبع: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

ادامه مطلب را مطالعه کنید