برگرفته از ایمیل جناب آقای سیروس:

باتوجه به پیشنهاد کمیسیون پژوهش کانون سردفتران و تصویب هیات محترم مدیره کانون نهایتا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیشنهاد کانون در خصوص افزایش میزان وام صندوق تعاون کانون موافقت نمود.
نحوه پرداخت وام با توجه به آئین نامه صندوق تعاون و پس از اتخاد تصمیم توسط هیات مدیره جهت اجرا به صندوق تعاون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب را مطالعه کنید