ماده واحده اصلاح ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی واکنش دفتریاران و اعتراض آنان به اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را به طرق مختلف در پی داشته است.

اعتراض دفتریاران به پیشنهاد مذکور در راستای طرح عنوان "حق الزحمه سایر خدمات ثبتی" و نیز تعبیه عبارت "سایر قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد" در ذیل آن بوده است که به باور دفتریاران نه تنها 15 درصد سهم دفتریار ، بلکه کلیت سمت دفتریاری در این پیشنهاد خدشه دار خواهد شد.

دفتریاران بر تعیین تعرفه به صورت سالیانه با در نظر گرفتن هزینه های جاری دفاتر اسناد رسمی و همچنین اعتبار سایر قوانین و مقررات از جمله سهم دفتریاران و کارمندان از حق التحریر ، تأکید و پافشاری دارند.

 

توجه: مطرح شدن این موضوع در هیات مدیره کانون به معنی اجرایی شدن این موضوع نیست. این صرفا یک پیشنهاد بوده و برای اجرایی شدن باید مراحل قانونی آن در مراجع ذیصلاح طی شود.

 

واکنش سایر همکاران: