شماره : 94/77069

تاریخ : 94/5/12

معاون محترم امور اسناد

مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

 

سلام علیکم

احتراما بدینوسیله "تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی" به شماره 94/77811 مورخ 94/05/12 که به تایید و امضای جناب آقای دکتر تویسرکانی ، معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان رسیده است ، جهت اجرا ، ابلاغ می گردد.

 

هاشم کارگر

مدیرکل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل

ادامه مطلب را مطالعه کنید


شماره : 94/77811

تاریخ: 94/5/12

 

بسمه تعالی

تحرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

پیرو بخشنامه 90/89231 مورخ 1390/05/10 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدیدنظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ 1394/05/15 در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود.

معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را بر عهده خواهند داشت.

 

الف - اسناد مالی (موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه

ردیف مبلغ سند تعرفه
1-1 تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 600.000 ریال
1-2 تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 7 در هزار
1-3 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال 5 در هزار
1-4 تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 3 در هزار
1-5 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال 2 در هزار
1-6 تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 1 در هزار
1-7 تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال 0.7 در هزار
1-8 تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال 0.5 در هزار
1-9 تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال 0.3 در هزار
1-10 تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال 0.2 در هزار
1-11 بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال 0.04 در هزار

 

دو: اسناد اموال منقول: (بهای وسایل نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

ردیف مبلغ سند تعرفه
2-1 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً 300.000 ریال
2-2 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال 30 در هزار
2-3 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 5 در هزار
2-4 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 3 در هزار
2-5 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 1 در هزار

 

سه:اسناد معاملات غیرمنقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی

ردیف مبلغ سند تعرفه
3-1 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً 600.000 ریال
3-2 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال 150 در هزار
3-3 تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 100 در هزار
3-4 تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال 50 در هزار
3-5 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال 30 در هزار
3-6 تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 10 در هزار
3-7 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال 4 در هزار
3-8 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 2 در هزار

 

ب - اسناد غیرمالی (موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت)

ردیف مبلغ سند تعرفه
1 وکالت نامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد. 500.000 ریال
2 وکالت نامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد. 1.000.000 ریال
3 تنفیذنامه ، رضایت نامه ، اقرارنامه ، تعهدنامه ، متمم قرارداد ، اقاله 500.000 ریال
4 تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیرمنقول مانند زمین،آب و قطعه تفکیکی 500.000 ریال
5 تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها تنظیم می شود. 200.000 ریال
6 وقف نامه 2.000.000 ریال
7 وصیت نامه 1.000.000 ریال
8 صلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی 600.000 ریال
9 تعویض یا ضم وثیقه 800.000 ریال
10 سایر اسناد غیرمالی 300.000 ریال

 

ج - سایر خدمات ثبتی

ردیف مبلغ سند واحد تعرفه
1 فک رهن یا فسخ سند - 400.000 ریال
2 صدور اجرائیه هر برگ A4 300.000 ریال
3 صدور اخطاریه هر نفر 100.000 ریال
4 امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ 100.000 ریال
5 تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ 200.000 ریال
6 تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ 10.000 ریال
7 تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ 50.000 ریال
8 تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد. هر برگ 20.000 ریال
9 صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی) - 300.000 ریال
10 ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات دفتر - 200.000 ریال
11 گواهی امضاء هر امضاء 200.000 ریال
12 استعلام از سازمان ثبت و یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه 100.000 ریال

 

تبصره 1 - پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره 2 - در صورتی که متعهد سند بیش از 2 نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ 100.000 ریال به حق التحریر اضافه می شود.

تبصره 3 - چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 100.000 ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ؛ مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره 2 باشد.

تبصره 4 - حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

تبصره 5 - اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید.

تبصره 6 - تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا ، به میزان ده درصد افزایش می یابد.

تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.

 

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضائیه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

----------


فایل تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

 

----------

 

برای دریافت فایل زیر ، روی تصویر کلیک کنید


فایل تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای چاپ در سایز آ3 و نصب در محل دفتر

 

----------

 

برای دریافت فایل زیر ، روی تصویر کلیک کنید

فایل تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای چاپ در سایز آ3 و نصب در محل دفتر (رنگی)

 

----------

 

برای دریافت فایل زیر ، روی تصویر کلیک کنید

فایل تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای چاپ و نصب در محل دفتر (رنگی) (کاری از جناب آقای موسوی ف دفتر 173 تالش)

 

----------

 

تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق