شماره: 94/145641

تاریخ: 94/8/26

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها

سلام علیکم

با توجه به تکالیف مقرره در بخشنامه های شماره 1/3/66 - 86/1/6 و 1/20648 - 86/5/22 مبنی بر درج مشخصات کارت سوخت در زمان نقل و انتقال خودرو و نظر به تغییرات حاصله در سهمیه بندی سوخت و نحوه توزیع آن و اینکه قوانین و مقررات حاکم تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص درج مشخصات کارت سوخت در اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو پیش بینی ننموده است لذا مفاد بخشنامه های مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ فرمائید.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب