به پیوست نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده درخصوص "عدم تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد نسبت به وکالت های فروش خودرو" تقدیم می گردد.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

ادامه مطلب را مطالعه کنید

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران