همکار گرامی، به پیوست اطلاعیه در خصوص "دستورالعمل نحوه چگونگی ارسال نسخ دارویی واحد بیمه و درمان" تقدیم میگردد:

جهت بررسی و تسریع در امر پرداخت هزینه های داروئی لازمست که توسط متقاضی مدارک ذیل جهت واحد درمان ارسال گردد.

**الف- نسخه هایی که دارای بیمه گر اول (خدمات درمانی ، تأمین اجتماعی ، سلامت ایرانیان و ...) می باشد ارائه برگه دوم یا سوم مشروط به شروط ذیل قابل بررسی و پرداخت می باشد:

  1. نسخه دارو به مهر و امضاء پزشک (خوانا)
  2. مهر داروخانه و ریز اقلام دارو و ریز قیمت
  3. رسید داروخانه (دارای مهر و مبلغ باشد)
  4. مشخص بودن سهم بیمه گر اول / سهم سازمان
**ب- نسخ آزاد
  1. نسخه داروخانه به مهر و امضاء پزشک (خوانا)
  2. مهر داروخانه به همراه ریز مبلغ دقیق و خوانا
لازم بذکر است در صورت ارسال نسخه های کپی ، برابر اصل شده ، فاکتور المثنی ، نسخه های ناخوانا ، عدم مهر و دستور پزشک و قیمت مخدوش پرداخت مبالغ مقدور و قابل بررسی نخواهد بود.
در خصوص داروهای تک نسخه ای و یا موارد داروهای بیماریهای خاص لازمست برگ سیر بیماری و گواهی های بیمارستانی و یا آزمایشگاهی ضمیمه نسخه و صورت حساب گردد.

منبع: واحد بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریارن

تصویر نامه در ادامه مطلب