به پیوست نامه معاون سازمان امور اسناد سازمان ثبت درخصوص سامانه تاک بشماره 95/72869 مورخ 1395/04/09 تقدیم می گردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر نامه در ادامه مطلب