اسنادی که توسط دفتریار امضاء الکترونیک نشده اند را از این قسمت می توانید پیدا کنید:

پرونده های در دست اقدام --> وضعیت پرونده : سند توسط سردفتر تایید نهایی شده است