به پیوست نامه درخصوص "اعلام حوزه ثبت ملک جدید زیبادشت و شهرآرا و سعادت آباد" به شماره 101/95/88764 مورخ 1395/06/10 تقدیم می گردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر نامه در ادامه مطلب