بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در رابطه با "سلسله ایادی انتقالات دفتر املاک ، بدون خلاصه معامله و در موارد ثبت فسخ اسناد رهنی در دفتر املاک بدون اطلاع نامه های فسخی و یا اخذ تاییدیه از دفترخانه"

 

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب