براساس اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بخشنامه ای در جهت اجرای مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده 18 قانون دفاتر با عنایت به موضوعات مطرح شده درجهت اجرای ثبت آنی و حذف اوراق بهادار (نیم برگی،یک برگی و خلاصه معاملات) از ابتدای سال آتی،صادر شده است که بر این اساس دفاتر اسنادرسمی می توانند اوراق مازاد خود را به سایر دفاتری که کمبود اوراق دارند تحویل دهند.

 

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب