سرپرستان محترم مجتمع های شوراهای حل اختلاف استان تهران

سلام علیکم

 

نظر به اینکه به استناد مقررات ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87/4/18 ، مجتمع های شوراهای حل اختلاف ویژه (تخصصی) با هدف رسیدگی کارشناسانه و با استفاده از تجارب و تخصص اعضاء و کارکنان ، مرتبط با موضوعات مطروحه در راستای حل اختلافات حادث شده منتهی به صلح و سازش ایجاد و راه اندازی گردیده اند ، لذا در این زمینه رسیدگی به کلیه پرونده ها و دعاوی مربوط به سردفتران ، دفتریاران و کارکنان دفاتر مزبور با اختصاص شعب ویژه در حدود صلاحیت قانونی شوراها به مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران اختصاص داده شده است.

بناء علی هذا با عنایت به مراتب فوق شایسته است ارباب رجوع و مراجعین محترم در رابطه با موضوعات و پرونده های موصوف را به منظور بهره مندی از خدمات حوزه های شوراهای حل اختلافات ویژه سردفتران و دفتریاران به مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف به نشانی : خیابان شهید استاد مطهری ، مقابل خیابان سنایی پلاک 273 تلفن : 88705190 هدایت و راهنمایی نموده و از ورود به پرونده های موصوف خودداری نمایند.

عباسعلی دریانی

معاون قضائی رئیس کل دادگستری

و رئیس شوراهای حق لختلاف استان تهران

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران ، تصویر بخشنامه