به : دفتر محترم اسناد رسمی شماره 1285 تهران

از : دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران

 

با سلام

احتراما - بازگشت به نامه شماره 3497 مورخ 91/10/11 ، موضوع در دفتر حقوقی مطرح و نظریه مشورتی دفتر مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

مطابق فراز یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/2/28 تکلیف تصریح شده در بند 98 مجموعه بخشنامه های ثبتی ، به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند ، با عنایت به اطلاق عبارت حق التحریر در فراز یک ماده قانونی مرقوم و تلقی شدن حق الزحمه سردفتر در گواهی امضاء اسناد به عنوان حق التحریر ، به نظر می آید دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده قانونی مرقوم کمافی السابق مکلف به پرداخت 10% حق التحریر گواهی امضاء به حساب کانون سردفتران و دفتریاران می باشد.

دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران

محمد گودرزی

تصویر در ادامه مطلب


نظریه مشورتی دفترحقوقی درخصوص ماده 54 قانون دفاتراسنادرسمی