امضای معامل و متعامل از خلاصه معامله حذف شد.

تصویر در ادامه مطلب


حذف امضای معامل و متعامل از خلاصه معامله