بخشنامه


معاون محترم امور اسناد سازمان

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها

هیات مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران

 

نظر به اینکه در مورد انتخاب کفیل دفتر اسناد رسمی از بین دفتریاران دوم اختلاف نظر حاصل شده ، مقرر می دارد :

« به صراحت تبصره ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، ملاک تعیین دفتریار به کفالت دفترخانه ، دارا بودن شرایط سردفتری است؛ لذا هرگاه دفتریار دوم واجد شرایط سردفتری مندرج در ماده 6 همان قانون باشد، انتصاب وی به کفالت دفتر اسناد رسمی به استناد ماده 13 اصلاحی آئین نامه قانون مذکور و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 1/34/10931 - 1383/4/17 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلامانع است. بدیهی است با احراز سمت کفالت سردفتری، تمام احکام مقرر در قانون و سایر مقررات شامل دفتریار دوم کفیل دفترخانه خواهد بود.»

احمد تویسرکانی

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب