نظرسنجی درخصوص ثبت آنی

همکار گرامی: سردفتر / دفتریار محترم

با سلام ، بدینوسیله ازشما همکار گرامی درخواست می شود تا با مطالعه دقیق مواد قانونی زیر، به سئوالاتی که به منظور جمع آوری نظرات عموم همکاران مطرح شده ، پاسخ دهند . نتایج نهائی نظر سنجی به اطلاع شما خواهد رسید.

 

فراز 2 از بند  (و ) ماده46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه : 

2 / و ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

-----

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: 

م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

-----

بند 2 ازماده 48 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

ماده48ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند. 

ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

-----

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد : 

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼکﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

-----

سئوال 1 - آیا طرح واجرای ثبت آنی را مطا بق نص مواد قانونی مستند در دستور العمل مورخ 23/6/92 سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی می دانید؟

سئوال 2 - آیا با فرض مناسب بودن سرعت اینترنت و عدم قطع شدن VPN، سامانه مذکور را از نظر فنی و حقوقی پاسخگوی نیاز دفاتر اسناد رسمی در تنظیم روابط حقوقی مردم می دانید؟

سئوال 3 - آیا با توقف موقت اجرای طرح ثبت آنی تا رفع نواقص فنی و حقوقی آن موافقید؟

/ 0 نظر / 33 بازدید