نظریه مشورتی در خصوص کیفیت اجرای آیین نامه قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی

انتقال ششدانگ یامشاعی اراضی کشاورزی وتنظیم تقسیم نامه بین مالکین قطعات تفکیکی،مصداق عمل ممنوعه خردشدن اراضی کشاورزی تلقی نمی شود ونیازبه استعلام ازمرجع جهاد کشاورزی ندارد


/ 0 نظر / 199 بازدید