تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی مطابق تبصره 6 بخشنامه شماره 94/77811 مورخ 94/5/12

الف - اسناد مالی (موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی ، با حق استرداد ، ذمه و سایر اسناد مالی

ردیف مبلغ سند تعرفه 1-1 تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 660.000 ریال 1-2 تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 77 در ده هزار 1-3 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال 55 در ده هزار 1-4 تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 33 در ده هزار 1-5 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال 22 در ده هزار 1-6 تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 11 در ده هزار 1-7 تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال 77 در صد هزار 1-8 تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال 55 در صد هزار 1-9 تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال 33 در صد هزار 1-10 تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال 22 در صد هزار 1-11 بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال 44 در میلیون

 

دو: اسناد اموال منقول: (بهای وسایل نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

ردیف مبلغ سند تعرفه 2-1 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً 330.000 ریال 2-2 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال 33 در هزار 2-3 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 55 در ده هزار 2-4 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 33 در ده هزار 2-5 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 11 در ده هزار

 

سه:اسناد معاملات غیرمنقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

ردیف مبلغ سند تعرفه 3-1 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً 660.000 ریال 3-2 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال 165 در هزار 3-3 تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 110 در هزار 3-4 تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال 55 در هزار 3-5 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال 33 در هزار 3-6 تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 11 در هزار 3-7 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال 44 در ده هزار 3-8 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 22 در ده هزار

 

ب - اسناد غیرمالی (موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت)

ردیف مبلغ سند تعرفه 1 وکالت نامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد. 550.000 ریال 2 وکالت نامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد. 1.100.000 ریال 3 تنفیذنامه ، رضایت نامه ، اقرارنامه ، تعهدنامه ، متمم قرارداد ، اقاله 550.000 ریال 4 تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیرمنقول مانند زمین،آب و قطعه تفکیکی 550.000 ریال 5 تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها تنظیم می شود. 220.000 ریال 6 وقف نامه 2.200.000 ریال 7 وصیت نامه 1.100.000 ریال 8 صلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی 660.000 ریال 9 تعویض یا ضم وثیقه 880.000 ریال 10 سایر اسناد غیرمالی 330.000 ریال

 

ج - سایر خدمات ثبتی

ردیف مبلغ سند واحد تعرفه 1 فک رهن یا فسخ سند - 440.000 ریال 2 صدور اجرائیه هر برگ A4 330.000 ریال 3 صدور اخطاریه هر نفر 110.000 ریال 4 امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ 110.000 ریال 5 تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ 220.000 ریال 6 تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ 11.000 ریال 7 تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ 55.000 ریال 8 تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد. هر برگ 22.000 ریال 9 صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی) - 330.000 ریال 10 ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات دفتر - 220.000 ریال 11 گواهی امضاء هر امضاء 220.000 ریال 12 استعلام از سازمان ثبت و یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه 110.000 ریال

 

تبصره 1 - پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره 2 - در صورتی که متعهد سند بیش از 2 نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ 110.000 ریال به حق التحریر اضافه می شود.

تبصره 3 - چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 110.000 ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ؛ مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره 2 باشد.

تبصره 4 - حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

تبصره 5 - اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید.

تبصره 6 - تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا ، به میزان ده درصد افزایش می یابد.

تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.

 

----------


برای دریافت فایل زیر ، روی تصویر کلیک کنید


فایل تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای چاپ در سایز آ3 و نصب در محل دفتر

 

----------

 

برای دریافت فایل زیر ، روی تصویر کلیک کنید

 

فایل تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای چاپ در سایز آ3 و نصب در محل دفتر (رنگی)

/ 0 نظر / 1048 بازدید