امکان تنظیم سند اقرارنامه فسخ سند و فک رهن در خصوص اسناد تنظیمی دفاتر دیگر

نحوه عزل ، استعفا ، فسخ و فک

1- سند تنظیمیِ دفترخانه خودتان باشد:

خدمات ثبتی > گزینه عزل / استعفا / فسخ / فک

(لازم به درج توضیحات دستی در دفتر الکترونیک نیست)

 

2- سند تنظیمیِ دفترخانه دیگر باشد:

اقرار عزل / استعفا / فسخ / فک (با انتخاب سند وابسته دفترخانه دیگر) (ارسال اقرارنامه به دفترخانه صادرکننده سند برای درج در توضیحات دفتر الکترونیک)

 

3- دفترخانه دیگر نسبت به سند شما "عزل/استعفا/فسخ/فک" تنظیم و برای شما ارسال کرده است:

  • سند در دفتر الکترونیک ثبت نشده باشد: خدمات ثبتی > سایر ملاحظات دفتر
  • سند در دفتر الکترونیک ثبت شده باشد: دفتر الکترونیک > گزینه + > گزینه سایر ملاحظات دفتر
در هر دو حالت پس از تایید نهایی توضیحات دفتر اضافه می شود.
راهنما برگرفته از کانال دفاتر اسناد رسمی ایران IranNotaryPublic@
/ 0 نظر / 496 بازدید