قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31

 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 را می توانید از اینجا دریافت کنید.

باب دوم - مالیات بر دارایی ، فصل چهارم - مالیات بر ارث (مواد 17 الی 43)

ماده 34 - اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال وداراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:

بند 3 - دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند.

 

 

باب سوم - مالیات بر درآمد ، فصل اول - مالیات بر درآمد املاک (مواد 52 الی 80)

 

 

باب سوم - مالیات بر درآمد ، فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل (مواد 93 الی 104)

ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاصحقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساسمعیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساسفعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیصمالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیصمالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراضمؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده( 239 ) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97) ، (98) ، (152) ، (153) ، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.


 

باب سوم - مالیات بر درآمد ، فصل ششم - مالیات درآمد اتفاقی (مواد 119 الی 128)

 

 

باب سوم - مالیات بر درآمد ، فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (مواد 129 الی 131)

ماده 131 - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:

  1. تا میزان پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
  2. نسبت به مازاد پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال تا میزان یک میلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)
  3. نسبت به مازاد یکمیلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
تبصره - به ازای هر ده درصد ( 10 %) افزایشدرآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاصموضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

 

باب چهارم - در مقررات مختلفه ، فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث (مواد 182 الی 188)

ماده 185 - در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند.

 

ماده 187 - در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

 

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به ( سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ( 200 این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

 

 

باب چهارم - در مقررات مختلفه ، فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی (مواد 189 الی 202)

ماده 193 - نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (%20) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

ماده 200 - در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد ( 20 %) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به «مجازات حبس تعزیری درجه شش» نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

 

 

ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 : مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: ... درجه 6 : حبس بیش از شش ماه تا دو سال

 

 

باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی ، فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد 263 الی 282)

ماده 268 - در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

 

ماده 282 - از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 قوانین زیر لغو میشود:

4 - استثنای مذکور در بند (ج) ماده ( 1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

/ 0 نظر / 69 بازدید