هزینه های جدید و نتیجه نظرخواهی از همکاران

به نقل از وبلاگ دفتر اسناد رسمی 11 مرند - سردفتر صمد احمدلو :

مدتی است که در خصوص هزینه حق الثبتهای افزایش یافته و مصادیق مندرج در قانون بودجه و بخشنامه های صادره اختلاف نظرهائی مطرح و موجب سرگردانی عزیزان در جامعه سردفتری کشور شده است لذا صرفنظر از نظرات داده شده قبلی در این وبلاگ و با عنایت به جمیع مقررات فعلی و نظریه مشورتی کانون و سایر همکاران در بعضی از استانها و حسب دستور اساتید بزرگوار خصوصا جناب خادمی که الحق و والانصاف در این چند روز اخیر زحمات زیادی را متقبل شده اند ماحصل و نتیجه بحث ذیلا" تقدیم میگردد:


1- مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ ٪ مالیات و ۲.۷ ٪ عوارض)

2- حق الثبت استعلام ثبتی مبلغ 100000 ریال (از 80000 به 100000 ریال افزایش یافته است)

3- حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکان پذیر نیست مانند تعهدات و اقرارنامه های غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت 20000 ریال در خصوص اسناد تنظیمی غیرمالی بدون هیچ نظر مخالف حق الثبت از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته و در سامانه ثبت آنی نیز اعمال گردیده است.

4- حق الثبت هر گواهی امضا - رونوشت برای هربرگ - فسخ اسناد - اقاله و هرنوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود 20000 ریال (از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته) بدین ترتیب که :

الف: گواهی امضا طبق صریح قانون دارای حق الثبت است و مبلغ آن از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است + تحریر 100000 ریال + 8000 ریال مالیات افزوده

ب: حق الثبت رونوشت از اسناد و مدارک وفق صریح ماده 124 اصلاحی ثبت و قانون بودجه بدون نظر مغایر و مخالف برای هربرگ 20000 ریال + تحریر 80000 ریال +6400 ریال مالیات

پ: فتوکپی مصدق از اسناد و مدارک دفترخانه با توجه به تفاوت ماهوی با رونوشت و نوع کار انجام شده و عدم صراحت قانون و بخشنامه و دستورالعمل هنوز اختلاف نظرهائی در خصوص شمول یا عدم شمول حق الثبت وجود دارد که بمحض نهائی شدن باستحضار خواهد رسید.
 
ت: فتوکپی مصدق اسناد و مدارک مردمی موضوع ماده 57 آئین دادصرفنظر از عدم صراحت قانون با عنایت به آخرین بخشنامه سازمان بشماره89/16937 مورخ 89/9/23 دارای حق الثبت 2000 ریالی خواهد بود و چون مورد فاقد مستند قانونی است و در هر افزایش بودجه ای‘ سازمان آن را بخشنامه نموده است لذا چنانچه سازمان ثبت افزایش 5000 ریالی را بخشنامه نماید از تاریخ ابلاغ قابل وصول خواهد بود.

ث: جهت فسخ اسناد اعم از رهنی و غیره در سیستم و یا در ملاحظات ثبت دفتر حق الثبت 20000 ریال و تحریر 100000 ریال و مالیات 8000 ریال میباشد.

ج: صرف فک رهن بعلت عدم تکلیف قانونی حق الثبت ندارد.
 
5- سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبت شده و ثبت نشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر برگ 20000 ریال (به دفاتر اسناد رسمی مربوط نمیشود)

6- هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند مبلغ 500000 ریال (از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است)

7- برای هرسند الکترونیک از طریق سامانه علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 50000 ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد که در حال حاضر در دستگاه پوز در ردیف پرداختهای دولتی نصب و آماده بهره برداری است و بنظر میرسد با توجه به عدم تکلیف خاصی در این مورد تاکنون ذکر شماره پیگیری پرینت دستگاه ذیل فیش سایر پرداختها کفایت مینماید.

با تشکر از آقایان آقاصفری - عظیمیان - خادمی - میروکیلی - دهقانی - یاوری - جمشیدی و صادقیان و سایر عزیزانی که از طریق مکاتبه تلفنی و کامنت و ایمیل، با دوستان همراهی و در جمع آوری مستندات و مقررات مربوطه مساعدت فرمودند.
/ 0 نظر / 23 بازدید