اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و دستورالعمل استفاده از آن

شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه مودیان

مودیان حقیقی

ضروری است آن دسته از اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم)  اطلاعات مرحله پیش ثبت نام الکترونیکی را  در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir  تکمیل نموده  و از تائید اطلاعات ارائه شده در مرحله پیش ثبت نام اطمینان حاصل نموده  و درصورت وجود  ایراد در اطلاعات ارائه شده نسبت به رفع ایرادات اقدام نمایند.

---

---

تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی

در ویندوز XP:

 1. ﺑﺮ روی ﻣﻨﻮی "Start" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه "Control Panel" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Regional and Language Options" ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴد.

 3. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ، ﺳﺮﺑﺮگ "Advanced" را اﻧﺘﺨﺎب و زﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﻪ "Farsi" ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮوی دﻛﻤﻪ "Apply" و ﺳﭙﺲ ﺑﺮوی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Yes" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

در ویندوز 7 و ویستا:

 1. ﺑﺮ روی ﻣﻨﻮی "Start" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه "Control Panel" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ " Region and Language" ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 3. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ، زﺑﺎﻧﻪ "  Administrative  " را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻛﻠﻴﺪ " Change system locale " کلیک نمایید.
 4. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ "Current system locale" ﮔﺰﻳﻨﻪ "Persian" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮوی دﻛﻤﻪ "Apply" و ﺳﭙﺲ ﺑﺮوی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Yes" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

منبع: سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی

علاوه بر این:

 1. ﺑﺮ روی ﻣﻨﻮی "Start" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه "Control Panel" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ " Region and Language" ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 3. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ، زﺑﺎﻧﻪ "  Formats  " را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در بخش " Format " ﮔﺰﻳﻨﻪ "Persian" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮوی دﻛﻤﻪ "Apply" کنید.

---

اطلاعات مفید و راهنمایی ها

توجه :  مودی گرامی ،  به دلیل حذف فرآیند تحویل اظهارنامه کاغذی به واحد مالیاتی و قرارگیری اطلاعات به صورت الکترونیکی بر اساس کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ابرازی، عدم صحت کد واحد مالیاتی وارده، به منزله عدم تحویل اظهارنامه می باشد و مسئولیت مشکلات بعدی آن بر عهده مودی می باشد.

---

 • در ویندوز 7 و ویستا حتما باید برنامه به جای دابل کلیک بر روی برنامه ، روی فایل اجرایی کلیک راست نموده و گزینه "Run as Administrator" انتخاب شود.
 • جهت ورود اطلاعات اظهارنامه می بایست دکمه "اظهارنامه جدید" را انتخاب نمایید . کلیه صفحات ورود اطلاعات برنامه مشابه فرم اظهارنامه کاغذی می باشد.
 • نرم افزار کلیه محاسبات لازم را به صورت اتوماتیک انجام خواهد داد.
 • امکان ورود چند اظهارنامه برای مودیان محترم مالیاتی فراهم گشته است.
 • در صفحه ورود اطلاعات وارد نمودن فیلدهایی که به رنگ قرمز در آمده اند ، الزامی می باشد.
 • این فیلدها در منبع مشاغل بند ب و ج عبارتند از :بازه زمانی تاریخ عملکرد، شماره ملی، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، سریال شناسنامه ،تاریخ تولد ،جنسیت، شماره تلفن ثابت و همراه، گروه و زیرگروه فعالیت، نوع شغل/فعالیت، استان و شهرستان واحد کسبی، نشانی محل فعالیت، کدپستی محل فعالیت، پاسخ به تمام سوالات بخش اطلاعات اختصاصی.
 • در صورت پر نشدن این فیلدها اطلاعات ذخیره می گردد ولی شما قادر به انجام عملیات ارسال اطلاعات نخواهید بود. ضمناً در صورت معتبر نبودن فیلدهای شماره ملی و کدپستی محل فعالیت اصلی عملیات ارسال اطلاعات انجام نخواهد شد.
 • پس از بستن پنجره ورود اطلاعات ، اطلاعات وارد شده بصورت اتوماتیک ذخیره خواهد شد.
 • تا قبل از انتقال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ، توسط کلید چاپ اطلاعات اظهارنامه می توان نسخه چاپی اطلاعات اظهارنامه را مشاهده نموده و در صورت لزوم چاپ نمایید. این نسخه چاپ آزمایشی است و قابل استناد و ارائه به حوزه مالیاتی نمی باشد.
 • دقت شود اطلاعات پس از ارسال قابل ویرایش نمی باشد. حتما قبل از ارسال اطلاعات، از اظهارنامه چاپ گرفته و از صحت اطلاعات مطمئن شوید.
 • چنانچه دارای امضاء الکترونیکی نمی باشید، توسط دکمه "ارسال اطلاعات بدون امضاء الکترونیکی" اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایید.
 • چنانچه دارای امضاء الکترونیکی می باشید، توکن خود را به دستگاه متصل و دکمه "ارسال اطلاعات همراه امضاء الکترونیکی" را کلیک نمایید. سپس گواهی مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه "امضاء دیجیتال" را کلیک نمایید. در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، اظهارنامه امضاء می گردد. بعد از آن اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایید.
 • در صورت ارسال موفقیت آمیز اطلاعات، سیستم کد رهگیری به شما ارائه خواهد داد. کد رهگیری ارائه شده بصورت اتوماتیک روی فرمهای چاپی منتقل خواهد شد.
 • ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نمی باشد. البته می توانید پرینت اظهارنامه را گرفته و نزد خود نگه دارید.
 • پس از اتمام کار حتما و حتما از سیستم خارج شوید. در صورت عدم رعایت این مورد، تمام مسئولیت برعهده خود مودی می باشد.

---

برابر بند 12 تفاهم نامه ، با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392 ، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری قطعی شده است ، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

پیرو مذاکرات تلفنی که با آقای سیدمرتضی دری ، مشاور هیئت مدیره کانون و امضاء کننده تفاهم نامه انجام شد ، ایشان اعلام کردند که همه می توانند از تفاهم نامه استفاده کنند اما دارایی حق دارد بر اساس دفتر به امور مالیاتی آنها رسیدگی کند.

---

هنگام ورود اطلاعات در نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی ، به کد رهگیری پیش ثبت نام [کد اقتصادی] نیاز داریم.

اگر کد رهگیری پیش ثبت نام را فراموش کرده اید ، می توانید از لینک زیر برای یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام استفاده کنید:

 

یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام

 

که نتیجه آن تصویر زیر است 

 

 

همچنین می توانید اکنون که کد رهگیری را در اختیار دارید ، از لینک زیر برای پیگیری وضعیت ثبت نام کد اقتصادی استفاده کنید (البته ارتباطی به ارسال اظهارنامه ندارد):

 

پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی

 

 که نتیجه آن تصویر زیر است

---

راهنمای صفحه 1 برنامه


گروه فعالیت (ISIC) : سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی

زیر گروه فعالیت 1 (ISIC) : سایر فعالیت های خدماتی

---

راهنمای صفحه 3 برنامه

آیا شریک دارید : خیر

کدینگ اتحادیه ای که در آن عضو هستید : دفاتر اسناد رسمی

آیا در واحد کسبی مربوطه،اقدام به استفاده از سامانه صندوق فروش ... : خیر - سایر

---

برابر بند 6  و 7 تفاهم نامه سود (زیان) ویژه به صورت زیر محاسبه می شود:

 • برای مشمولین بند ب (سردفتران) : ضریب 40 % نسبت به درآمد ابرازی ، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی.

%40 x  %60 ) x جمع درآمدهای دفترخانه )

به عبارت دیگر

 40% x (چهل درصد - جمع درآمد دفترخانه)

 اولویت اول

یا

اولویت دوم

یا

اولویت سوم

توجه: همانطور که مشاهده می کنید ، در مورد وارد کردن مبالغ چند روش وجود دارد:

 1. میزان خالص حق التحریر را در کادر درآمد حاصل از ارائه خدمات بنویسیم و کسورات را در 2 کادر جداگانه وارد کنیم.

 2. میزان خالص حق التحریر را در کادر درآمد حاصل از ارائه خدمات بنویسیم و 76% در حق التحریر را به عنوان هزینه در کادر سایر هزینه ها وارد کنیم.

 3. سود(زیان) ویژه را از طریق فرمول مذکور محاسبه کرده و در کادر درآمد حاصل از ارائه خدمات بنویسیم و در جدول کسر می شود ها چیزی وارد نکنیم.

مهم نیست درآمد حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی را یکجا وارد کنید و یا آنها از هم تفکیک کرده در 2 کادر جداگانه بنویسید. مهم آن است که جمع فروش و درآمدها که در کادر 5 نمایش داده می شود نهایتاً صحیح باشد.

از هر روشی که استفاده می کنید ، دقت کنید سود(زیان) ویژه شما صحیح محاسبه شود

---

 • برای مشمولین بند ج (دفتریاران) : معادل 60 % نسبت به درآمد مذکور

%60 x درآمد دفتریار

به عبارت دیگر

 40% - درآمد دفتریار

---

 با این حساب سردفتران با درآمد کمتر از 416.666.666 ریال و دفتریاران با درآمد کمتر از 166.666.666 ریال ، مالیاتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

---

 پیشنهاد می شود میزان درآمد خود در سال 1392 را از اطلاعاتی که برای مالیات بر ارزش افزوده و یا صورت معاملات فصلی سال 1392 ارسال کردید ، استخراج کنید

 ---

طبق قوانین مالیاتی ، معافیت ماده 101 ق.م.م حداکثر به میزان 100.000.000 ریال برای سال عملکرد 1392 می باشد که به صورت پیش فرض این رقم در مکان مربوطه قرار داده شده است.

---

راهنمای اظهارنامه اصلاحی

 

---

پرداخت الکترونیکی مالیات


بعد از ارسال اظهارنامه ، می توانید از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنید:

بعد از کلیک روی ورود به سامانه ، روی سامانه پرداخت الکترونیک مالیات کلیک کنید

بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور ، برخی اطلاعات شما نمایش داده می شود. آن قسمتهایی که لازم است را از روی اظهارنامه نهایی ، اصلاح و مبالغ را وارد کنید.

سپس می توانید مالیات را به روش آنلاین (بدون فیش) یا استفاده از فیش (شناسه قبض و شناسه پرداخت) پرداخت کنید.

---

تفاهم نامه خوداظهاری کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال 1392

---

برنامه محاسبه سود(زیان) ویژه و مالیات سال 1393 ( عملکرد سال 1392 )

---

سردفتر بند ب ، دفتریار بند ج ( ماهنامه شماره 91 - فروردین 1388 - نکته ای پیرامون مالیات شغلی - محمد زارعی ، سردفتر دفتر اسناد رسمی 23 قم )

---

 مالیات سال 1392 ( عملکرد سال 1391 ) را چگونه محاسبه کردیم؟

---

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی 1392 ( عملکرد سال 1391 ) را چگونه ارسال کردیم؟

---

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی 1391 ( عملکرد سال 1390 ) را چگونه ارسال کردیم؟

---

به محض دریافت اطلاعات بیشتر ، این مطلب ویرایش و به روز خواهد شد

لذا از وبمسترهای عزیز خواهش می کنم مطلب را عینا کپی نکرده و صرفا لینک دهند

/ 0 نظر / 119 بازدید