راهنمای تصویری ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 1396 (عملکرد 1395)

لطفا تا بارگزاری کامل تصاویر چند لحظه منتظر بمانید

 

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در این سامانه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به ارسال نمایند.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم می باشد که بسته به شرایط واحد کسبی می بایست اطلاعات لازم در سامانه ثبت نام وارد شود. با وارد نمودن اقلام خواسته شده در نرم افزار، اطلاعات هویتی و واحد کسبی شخص حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت و در اظهارنامه نمایش داده می شود.

نکته مهم: تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه می باشد.

تسلیم اظهارنامه با استفاده از اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد بنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایند. اطلاعاتی که از این سامانه دریافت می شوند، غیرقابل ویرایش است به همین خاطر می بایست پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی از گزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.

در خصوص واحدهای مشارکتی تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به ارایه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد. اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگزاری خواهد شد لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات لازم (از جمله اطلاعات شرکاء...) می بایست شریک اصلی نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام اقدام نماید.

قبل از ارسال، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم دریافت و به دقت بررسی فرمایید. در ادامه اقدام به ارسال، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید. ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود.

مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می نمایند، در صورتی که پیغام خطا دریافت می نمایند می بایست اطمینان حاصل نمایند که وکالتنامه مالیاتی آنها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و همچنین گواهی الکترونیک آنها اعتبار تاریخی دارد.

 

مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شرح زیر می باشد

 • حصول اطمینان کاربر از اتصال رایانه به اینترنت
 • مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه
 • نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی
 • ورود اطلاعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه
 • دریافت اطلاعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام الکترونیکی
 • تکمیل  جداول اطلاعاتی و مالی توسط مودیان
 • چاپ و بررسی نسخه پیش نویس
 • ارسال اطلاعات به سازمان امورمالیاتی کشور
 • دریافت کدرهگیری
 • صدور الکترونیکی قبض مالیاتی
 • امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی 

 

صدور قبض مالیاتی مودیان
مودیان حقیقی می توانند هنگام ارسال اطلاعات اظهارنامه خود، از طریق نرم افزار اقدام به درخواست صدور قبض مالیاتی نموده، که از طریق لیست قبوض الکترونیکی مرتبط با اظهارنامه قابل رویت و پس از چاپ قبض مالیاتی می توانند از طریق بانک یا  سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام به پرداخت نمایند.

 

از امسال تمامی مودیان حقیقی در یکی از گروه های اول تا سوم قرار خواهند گرفت. لذا جهت راهنمایی شما و تسهیل فرایند تعیین گروه این ابزار برای شما طراحی شده است. با توجه به اینکه نوع اظهارنامه شما متناسب با گروه شما تفاوتهایی خواهد داشت لازم است تا این سوالات را با دقت پاسخ دهید.

 

 

گروه بندی مودیان

وظیفه قانونی صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر حسب گروهی که مودیان در آن قرار گرفته اند تعیین میشوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 و به بعد به شرح جدول ذیل گروه بندی می شوند.

نکات مهم در خصوص گروه بندی مودیان 

 1. در مورد فعالیتهای صرفا خدماتی گروه بندی مودیان با لحاظ کردن % 50 مبلغ مندرج در جدول فوق انجام می شود.
 2. در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات ویا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل قرار میگیرد.
 3. مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل براساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد.
 4. مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
 5. در دوسال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل ، به استثنا مودیانی که براساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به ، انتخاب مودی خواهد بود.
 6. صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار میگیرند، می توانند در هرسال مالیاتی نسبت به انجام تکـالیف گـروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر یا اسناد و مدارک
 1. گروه اول: صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیـه اشـخاص حقـوقی مکلـف بـه نگهـداری دفـاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی ( مکـانیزه / الکترونیکـی ) متکـی بـه اسـناد و مـدارک ، بـا رعایـت مقررات مندرج در ماده (6) آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم ، می باشند.
 2. گروه دوم: صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرنـد ، مکلـف انـد بـرای هرسـال مالیـاتی اسـناد و مـدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایردرآمدها و اسـناد خریـد کـالا، خـدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقـوع هریـک از رویـدادهای مـالی ، نگهـداری و صورت درآمد و هزینه ماهیانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهیه شده توسط سازمان امـور مالیـاتی کشـور تنظـیم نمای .دن فرمهای مربوط به این گروه عبارتند از:
  • صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم: در این فرم ریز درآمد و هزینه مودی در هر ماه درج می شود .
  • صورت درآمد و هزینه سالانه : اعداد مربوط به ستون جمع "صورت درآمد و هزینه ماهیانه" به این فرم انتقال مییابد.
 3. گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند، مکلفند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خـدمات و نیـز اسـناد هزینه ی انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را در چارچوب فرم "خلاصـه درآمـد و هزینـه سـالانه گروه سوم" تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نماید.
نکته مهم: بدیهی است با توجه به حذف بندهای سـه گانـه الـف، ب، ج موضـوع مـاده 95 قـانون مالیـات هـای مسـتقیم، در اصلاحیه اخیر قانون موصوف، ثبت دفتر درآمد و هزینه ( موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 (برای عملکردسال 1395 و پس از آن توسط ادارات امور مالیاتی ، درخصـوص صـاحبان مشـاغل ، موضـوعیت نخواهد داشت.

 

-------

 

دفاتر اسناد رسمی با توجه به حجم فعالیت خدماتی خود؛ در شمول گروه سوم قرار می‌گیرند

 

با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد اکثر دفاتر اسناد رسمی (نه لزوما همه دفاتر) در گروه سوم قرار می گیرند.

لذا این راهنما بر این اساس تهیه شده است

 

-------

 

نکات:

 • به دلیل حذف فرآیند تسلیم اظهار نامه کاغذی، ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی می باشد.
 • تجربه شخصی: پس از ارسال اظهارنامه ، آن را به همراه مدارک و مستندات درآمد خود به اداره امور مالیاتی حوزه خود ارائه دهید.
 • نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی تنها در سیستم عامل های Windows XP Service Pack 3 و Windows Vista و Windows 7 و Windows 8 قابل اجرا می باشد. بدیهی است در صورت نصب این نرم افزار در سایر سیستم های عامل، عواقب احتمالی بر عهده کاربر می باشد.
 • امکان ارسال اطلاعات برای هر اظهارنامه فقط و فقط یک بار وجود دارد، لذا خواهشمند است پس از تکمیل اطلاعات و قبل از ارسال به سازمان امور مالیاتی نسبت به چاپ نسخه پیش نویس و کنترل اطلاعات اقدام نموده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات ، نسبت به ارسال آن و سپس چاپ نهایی اقدام فرمایید.
 • نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی در شبکه هایی که از پروکسی یا فیلترشکن استفاده میکنند قابل استفاده نمی باشد.
 • استفاده از فایروال موجب اختلال در ارسال اطلاعات می گردد.
 • به دلیل حذف فرآیند تحویل اظهارنامه کاغذی به واحد مالیاتی و قرارگیری اطلاعات به صورت الکترونیکی بر اساس کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ابرازی، عدم صحت کد واحد مالیاتی وارده، به منزله عدم تحویل اظهارنامه می باشد و مسئولیت عواقب آن بر عهده مودی می باشد.

 

-------

 

نصب نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی

مودی گرامی ابتدا می بایست پس از مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرسwww.tax.gov.ir انتخاب گزینه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی، نرم افزار اظهارنامه را دانلود نمایید. پس از دریافت فایل آن می بایست روی فایل اجرایی آن کلیک نمایید. سپس با انتخاب زبان فارسی و کلیک بر روی گزینه OK به مرحله بعدی هدایت خواهید شد.

لینک دریافت برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------- 

 

تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی

(در صورت عدم نمایش صحیح فونت های فارسی)

در ویندوز XP

 1. بر روی منوی Start کلیک کرده ، در منوی باز شده Control Panel را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده بر روی گزینه Regional and Language Options کلیک نمایید.
 3. در پنجره بعدی ، سربرگ Regional Options ، زبان را به Farsi تغییر داده و Location را ترجیحاً به Iran تغییر دهید.
 4. سپس سربرگ Advanced را انتخاب و زبان انتخابی را به Farsi تغییر دهید و بر روی دکمه Apply و سپس بر روی گزینه Yes کلیک کرده و منتظر راه اندازی مجدد سیستم خود باشید.
در ویندوز 7 و ویستا
 1. بر روی منوی Start کلیک کرده ، در منوی باز شده Control Panel را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده بر روی گزینه Region and Language کلیک نمایید.
 3. در پنجره بعدی ، سربرگ Formats ، زبان را به Persian تغییر دهید.
 4. سپس سربرگ Administrative را انتخاب نموده و بر روی کلید Change system locate کلیک نمایید.
 5. سپس در بخش Current system locale گزینه Persian را انتخاب نموده و بر روی دکمه Apply و سپس بروی گزینه Yes کلیک کرده و منتظر راه اندازی سیستم خود باشید.
-------

 هنگام ورود اطلاعات در نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی ، به کد رهگیری پیش ثبت نام[کد اقتصادی] نیاز داریم. (به خود کد اقتصادی جدید نیازی نیست)

اگر کد رهگیری پیش ثبت نام را فراموش کرده اید ، می توانید از لینک زیر برای یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام استفاده کنید:

 

یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام

 

که نتیجه آن تصویر زیر است 

 

 

همچنین می توانید اکنون که کد رهگیری را در اختیار دارید ، از لینک زیر برای پیگیری وضعیت ثبت نام کد اقتصادی استفاده کنید (البته ارتباطی به ارسال اظهارنامه ندارد):

 

پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی

 

 که نتیجه آن تصویر زیر است

 

-------

 

اجرای نرم افزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و ورود اطلاعات
 
مهم ترین بحث استفاده از نرم افزار اظهارنامه مالیاتی ، محاسبه دقیق سود (زیان) ویژه است که به تبع آن مالیات محاسبه خواهد شد. هرچند برای رسیدن به این عدد روش های مختلفی (از نظر استفاده از فیلدها و وارد کردن عدد در آنها) وجود دارد ، اما در نهایت نتیجه یکسانی در پی خواهد داشت. بنابراین ممکن است برخی معتقد باشند می بایست از فیلدهای بجز آنچه در این راهنما مشاهده می کنید ، استفاده کرد. لذا این راهنما صرفاً بر اساس نظر نویسنده مطلب بوده و لزوماً به معنی پذیرش از جانب سایرین نخواهد بود.
 
در صورت استفاده از ویندوز 7 یا ویستا حتما به جای دوبار کلیک بر روی فایل اجرایی برنامه، کلیک راست کرده و گزینه Run as administrator را انتخاب نمایید تا بعد از پرکردن اظهارنامه فایل مربوط به آن بر روی رایانه شما ایجاد گردد.

 

 

 

 

 

 

فیلدها را تکمیل کنید

 

 

 • نوع فعالیت: سایر
 • سال عملکرد: 1395
 • نوع تابعیت: ایرانی
 • شماره ملی: حسب مورد شماره ملی سردفتر یا شماره ملی دفتریار
 • کدپستی (محل سکونت) منزل: کدپستی که در زمان پیش ثبت نام کد اقتصادی اعلام کردید
 • کد رهگیری پیش ثبت نام: کد رهگیری که بعد از پیش ثبت نام دریافت کردید
 • آیا شریک دارید؟: خیر
 • مودی مشمول: حسب مورد (توضیحات قبل را مشاهده کنید)
 • آیا متقاضی استفاده از مفاد دستورالعمل تبصره 100 اصلاحیه ق.م.م می باشید؟: خیر (در واقع این قسمت چیزی شبیه به توافقنامه هایی است که قبلا بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی منعقد می شد و در حال حاضر چنین توافقی نداریم)

ماده 100قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394: مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

 -------

به محض ورود به صفحات ورود اطلاعات مودی یک Folder با کد ملی مودی در مسیر نصب برنامه ایجاد خواهد شد که البته کاری به آن نداریم!

 

-------

صفحه 1

 

روی گزینه "دریافت اطلاعات از سامانه" کلیک کنید

 

اطلاعات بارگزاری خواهد شد

بقیه موارد را تکمیل کنید

 • کد واحد مالیاتی: در صورتی که بارگزاری نشد با استفاده از جستجو آن را انتخاب کنید.
 • گروه فعالیت (ISIC): سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی
 • زیر گروه فعالیت (ISIC): سایر فعالیت های خدماتی
 • نوع شغل: حسب مورد سردفتر اسناد رسمی یا دفتریار اسناد رسمی

 -------

صفحه 2

 • شهرت کسبی:  حسب مورد سردفتر اسناد رسمی یا دفتریار اسناد رسمی شماره ...
 • تاریخ آغاز فعالیت: حسب مورد تاریخ حکم سردفتری یا دفتریاری
 • دفاتر مستقل قانونی: چون اجباری نیست ، انتخاب نمی کنیم
 • شهرستان: شهرستان دفترخانه
 • کدپستی(ده رقمی): کدپستی دفترخانه
 • نشانی: نشانی دفترخانه
 • اطلاعات حساب بانکی مربوط به فعالیت شغلی: حسب مورد اطلاعات حساب سردفتر (شماره حساب حق التحریر) یا دفتریار (شماره حساب 15 درصد)

-------

صفحه 3

 • آیا در سال مورد نظر فعالیت درآمدی ، هزینه ای داشته اید؟: بله
 • وضعیت تمام / برخی از مکان(های) فعالیت مورد استفاده: حسب مورد شخصی یا اجاری
 • کدینگ اتحادیه ای که در آن عضو هستید: دفاتر اسناد رسمی
 • نام اتحادیه ای که در آن عضو هستید: چیزی وارد نمی کنیم
 • نام مجمع صنفی که در آن عضو هستید: چیزی وارد نمی کنیم
 • ردیف 6: حسب مورد تکمیل شود
 • ردیف 7: حسب مورد تکمیل شود (اگر گزینه "بلی" را انتخاب کردید ، درآمد مشمول مالیات سال قبل و امسال خود را برای استفاده از تخفیفات موضوع تبصره ماده 131 ق.م.م وارد کنید)
 • ردیف 8: حسب مورد تکمیل شود
 • ردیف 9 الی 13: خیر (مطابق آنچه بالاتر گفته شد ، در این خصوص ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد)

-------

صفحه 4 

 • اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی: چون اجباری نیست ، اطلاعاتی وارد نمی کنیم اما می توانید حسب مورد اطلاعات حکم سردفتری یا دفتریاری را وارد کنید

-------

صفحه 5

 • در صورتی که در صفحه 3 گزینه "اجاری" را انتخاب کردید ، اطلاعات مالک را وارد کنید. 

-------

صفحه 6

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست)

-------

صفحه 7

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست)

-------

صفحه 8

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست)

-------

صفحه 9

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست) 

-------

صفحه 10

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست) 

-------

صفحه 11

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست) 

-------

صفحه 12

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست) 

-------

صفحه 13

حسب مورد تکمیل کنید (اجباری نیست) 

-------

صفحه 14

مهم ترین قسمت همین صفحه است

در این قسمت چه عددهایی وارد کنیم: 

مستندات: 

ماده 97 مصوب 1394 - درآمد مشمول مالیات اشخاصحقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساسمعیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساسفعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیصمالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیصمالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراضمؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ما

/ 0 نظر / 3322 بازدید