دستگاه های اخذ اثر انگشت سازگار با سامانه ثبت الکترونیک اسناد

در ادامه مطلب

 

به محض دریافت اطلاعات جدیدتر ، این مطلب ویرایش می شود

مدل دستگاه تصویر دستگاه

لینک محصول

در سایت

شرکت

سازنده

مشخصات

Suprema

BioMini Combo

Suprema

ساخت کره

Image Resolution

500dps / 256 Gray

320x480 pixels

LFD

Live Finger Detection

Card Support

52.6×114.8×95.7

(ارتفاعxعمقxعرض)

Suprema

BioMini Slim

 

 

Suprema

ساخت کره

Image Resolution

500dps / 256 Gray

320x480 pixels

LFD

Live Finger Detection

27×57.7×82

(ارتفاعxعمقxعرض)

Suprema

BioMini

 

Suprema

ساخت کره

Image Resolution

500dps / 256 Gray

288x320 pixels

58×90×66

(ارتفاعxعمقxعرض)

ViRDI

FOH02

ViRDI

ساخت کره

Image Resolution

500dpi / 256 Gray

320x480 pixels

LFD

Live Finger Detection

95×84×74

(ارتفاعxعمقxعرض) 

Futronic

FS88H

FIPS201/PIV

Futronic

ساخت چین

Image Resolution

500dpi / 256 Gray

320x480 pixels

LFD

Live Finger Detection

29×66×66

(ارتفاعxعمقxعرض)

Futronic

FS88HS

Futronic

ساخت چین

Image Resolution

500dpi / 256 Gray

320x480 pixels

LFD

Live Finger Detection

Card Support

49×94×65

(ارتفاعxعمقxعرض)

Futronic

FS82HC

 

Futronic

ساخت چین

Image Resolution

500dpi / 256 Gray

320x480 pixels

LFD

Live Finger Detection

Card Support

35×73×50

(ارتفاعxعمقxعرض)

 

Futronic

FS80H

 

Futronic

 

Image Resolution

500dpi / 256 Gray

320x480 pixels

LFD

Live Finger Detection

27×48×64

(ارتفاعxعمقxعرض)

GSS

ساخت چین

؟

  • نظراتی که شامل تبلیغ و معرفی مدل خاصی باشد نمایش داده نخواهد شد
  • هر دفترخانه می تواند بیش از یک دستگاه اخذ اثر انگشت داشته باشد (به تعداد کامپیوترها)

/ 0 نظر / 158 بازدید