بخشنامه 96/125056 مورخ 96/6/25 (تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق)

پیرو بخشنامه شماره 94/77812 مورخ 94/5/12 ، موضوع تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال 1396، بدینوسیله با استفاده از ملاک ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، حق التحریر تنظیم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابذل و بذل مدت، فسخ نکاح و همچنین صدور اجرائیه و اخطاریه و تهیه رونوشت از وقایع ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد:

  1. ثبت واقعه ازدواج = 3/000/000 ریال
  2. ثبت واقعه طلاق رجعی 4/000/000 ریال
  3. ثبت واقعه طلاق بائن = 4/000/000 ریال
  4. صدور اجرائیه = 400/000 ریال
  5. صدور اخطاریه 300/000 ریال
  6. تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق = 300/000 ریال
  7. ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح = 500/000 ریال

 تبصره 1- مبالغ مربوط به اوراق و اعلامیه و اسناد مربوط طبق تعرفه تعیین شده علیحده وصول می شود.

تبصره 2- سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره 3- پیرو بخشنامه شماره 96/43698 مورخ  96/3/6 سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن ( چهارصد هزار ریال، طبق تعرفه فعلی ) از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره 4001013201019274 نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نمایند.

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها مکلف به نظارت برحسن اجرای بخشنامه خواهند بود.

احمد تویسرکانی
معاون قوه قضاییه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

/ 0 نظر / 8900 بازدید